Реч директорке

Уводна реч директорке Апотекарске установе Пирот

Уводна реч

Апотекарска установа Пирот као највећи систем у примарној здравственој заштити од 12 апотека и 100 запослених, је донела одлуку да успостави, имплементира, документује и одржава интегрисани систем менаџмента (ИМС) и континуирано побољшава све радне процесе у циљу унапређења перформанси, односно ефикасности и ефективности система. Све ово се спроводи у складу са захтевима стандарда, као и законских прописа из области фармације, финансијског пословања и радних односа. Трајно опредељење је стално праћење и задовољавање потреба и очекивања корисника услуга, уз тржишно пословање као предуслов јачања унутрашње организације. Истичем да запослени у Апотекарској установи Пирот имају визију и могу активирати своје потенцијале у индивидуалном и тимском раду. Наши потенцијали су пажљивим третирањем постали људски ресурси који су самообновљиви и могу се развијати, а улагање у њих је најисплативије. Управљање људским ресурсима подразумева организациону културу, обезбеђивање квалитета и развој партнерства.

Полазне основе за топ менаџмент Апотекарске установе Пирот при дефинисању мисије и визије подразумевају да лидерство у модерном пословању значи вођење људи у организацији на начин да се афирмише креативност, јаснија визија будућности и правца кретања, да се ствара радна клима у којој су нове идеје више него добродошле, као и стална тежња да се запослени инспиришу у правцу пословне изврсности, а у циљу добробити корисника и осталих заинтересованих страна.

Апотекарска установа Пирот дефинисала је своју мисију, визију и политику интегрисаног система менаџмента и сагласно томе развила стратегију за остваривање општих циљева који проистичу из усвојених стратешких докумената. Политика ИМС обухвата елементе политике квалитета, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду. Руководство Апотекарске установе Пирот дефинише политику ИМС као средство за вођење организације у циљу побољшања перформанси.

Професионална етика запослених у Апотекарској установи Пирот захтева висок степен професионалне и моралне одговорности. Менаџери 21. века морају управљати помоћу вредности јер ће само тако своју организацију усмерити ка људима и њиховом окружењу са знањем да ће та расподела поверења испоставити очекиван добар исход. Темељ на коме здравствена установа-апотека треба да гради своје пословање су свакако етичке вредности и начела. Стицањем знања о комплексности етике и прихватањем модела пословања са етичком компонентом, достиже се циљ да се Апотекарска установа Пирот потпуно дефинише као друштвено одговорна и предана људима и окружењу.

Здравствена установа је успешна када се задовоље бројни фактори који имају значајну улогу, од суштинске, а не вербалне тржишне оријентације, флексибилности организације и осетљивости на бројне промене до побољшања професионалности у обављању и унапређивању фармацеутске здравствене услуге и свих других активности, те тако обезбеђивањем стабилног и ефикасног начина пословања.

Слађана Златковић

Мисија

Препознатљив спој традиције и модерног при пружању професионалне услуге пацијентима применом савремених модела комуникације, а базирано на знању и стручности врхунског кадра.

Визија

Вођени савременим регулаторним захтевима, успешно примењујући знања и вештине у промоцији здравља и превенцији болести, као и издавању лекова и саветодавном услугом о правилној примени терапије, Апотекарска установа Пирот стреми одржавању лидерске позиције у фармацеутској здравственој заштити.

Политика пословања

Руководство Апотекарске установе Пирот дефинише Политику пословања као средство за вођење организације у циљу сталних побољшања. Политика пословања се периодично преиспитује од стране руководства најмање једном у три године. Политика је усклађена са мисијом и визијом, одговара сврси и контексту организације, подржавајући стратешко усмерење Апотекарске установе Пирот. Истовремено, пружа оквир за постављање циљева и стратегије развоја Апотекарске установе Пирот. Политика пословања омогућава да се циљеви разумеју, да се постављају у целој организацији, уз обезбеђење неопходних ресурса од стране руководства. Политику пословања познају и поштују сви запослени стварајући успешне тимове за достизање одговарајућих циљева.

О нама

Основну делатност апотеке представља фармацеутска здравствена делатност која обухвата: промоцију здравља, превенцију болести, праћење интеракција и нежељених дејстава лекова, снабдевање становништва лековима, медицинским средствима и другим производима значајним за здравље људи и побољшање и одржавање квалитета живота; пружање услуга и давање савета и упутства о правилној употреби лекова и осталих производа и давањe савета и упутства о могућим нежељеним ефектима и интеракцијама лекова.

Апотекарска установа Пирот са својим апотекама у свом саставу, покрива све делове града и општине Пирот. Апотека, као основна јединица у области фармацеутске делатности, је део примарне здравствене заштите становништва и врши снабдевање грађана лековима који се издају на рецепт, као и медицинским средствима, лековима који се продају без рецепта, биљним и дијететским производима, и осталим производима за унапређење здравља. Магистрална израда лекова представља специфичну услугу која задовољава индивидуалне потребе пацијента, и као важан сегмент рада обавља се у већини наших апотека.

Структура запослених

  • Дипломирани фармацеути
  • Фармацеутски техничари
  • Администрација

Прочитајте више о нама

Апотекарска установа Пирот обавља примарну здравствену делатност на подручју три општине: Пирот, Бабушница и Димитровград.