Reč direktorke

Uvodna reč direktorke Apotekarske ustanove Pirot

Uvodna reč

Apotekarska ustanova Pirot kao najveći sistem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od 12 apoteka i 100 zaposlenih, je donela odluku da uspostavi, implementira, dokumentuje i održava integrisani sistem menadžmenta (IMS) i kontinuirano poboljšava sve radne procese u cilju unapređenja performansi, odnosno efikasnosti i efektivnosti sistema. Sve ovo se sprovodi u skladu sa zahtevima standarda, kao i zakonskih propisa iz oblasti farmacije, finansijskog poslovanja i radnih odnosa. Trajno opredeljenje je stalno praćenje i zadovoljavanje potreba i očekivanja korisnika usluga, uz tržišno poslovanje kao preduslov jačanja unutrašnje organizacije. Ističem da zaposleni u Apotekarskoj ustanovi Pirot imaju viziju i mogu aktivirati svoje potencijale u individualnom i timskom radu. Naši potencijali su pažljivim tretiranjem postali ljudski resursi koji su samoobnovljivi i mogu se razvijati, a ulaganje u njih je najisplativije. Upravljanje ljudskim resursima podrazumeva organizacionu kulturu, obezbeđivanje kvaliteta i razvoj partnerstva.

Polazne osnove za top menadžment Apotekarske ustanove Pirot pri definisanju misije i vizije podrazumevaju da liderstvo u modernom poslovanju znači vođenje ljudi u organizaciji na način da se afirmiše kreativnost, jasnija vizija budućnosti i pravca kretanja, da se stvara radna klima u kojoj su nove ideje više nego dobrodošle, kao i stalna težnja da se zaposleni inspirišu u pravcu poslovne izvrsnosti, a u cilju dobrobiti korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Apotekarska ustanova Pirot definisala je svoju misiju, viziju i politiku integrisanog sistema menadžmenta i saglasno tome razvila strategiju za ostvarivanje opštih ciljeva koji proističu iz usvojenih strateških dokumenata. Politika IMS obuhvata elemente politike kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Rukovodstvo Apotekarske ustanove Pirot definiše politiku IMS kao sredstvo za vođenje organizacije u cilju poboljšanja performansi.

Profesionalna etika zaposlenih u Apotekarskoj ustanovi Pirot zahteva visok stepen profesionalne i moralne odgovornosti. Menadžeri 21. veka moraju upravljati pomoću vrednosti jer će samo tako svoju organizaciju usmeriti ka ljudima i njihovom okruženju sa znanjem da će ta raspodela poverenja ispostaviti očekivan dobar ishod. Temelj na kome zdravstvena ustanova-apoteka treba da gradi svoje poslovanje su svakako etičke vrednosti i načela. Sticanjem znanja o kompleksnosti etike i prihvatanjem modela poslovanja sa etičkom komponentom, dostiže se cilj da se Apotekarska ustanova Pirot potpuno definiše kao društveno odgovorna i predana ljudima i okruženju.

Zdravstvena ustanova je uspešna kada se zadovolje brojni faktori koji imaju značajnu ulogu, od suštinske, a ne verbalne tržišne orijentacije, fleksibilnosti organizacije i osetljivosti na brojne promene do poboljšanja profesionalnosti u obavljanju i unapređivanju farmaceutske zdravstvene usluge i svih drugih aktivnosti, te tako obezbeđivanjem stabilnog i efikasnog načina poslovanja.

Slađana Zlatković

Misija

Prepoznatljiv spoj tradicije i modernog pri pružanju profesionalne usluge pacijentima primenom savremenih modela komunikacije, a bazirano na znanju i stručnosti vrhunskog kadra.

Vizija

Vođeni savremenim regulatornim zahtevima, uspešno primenjujući znanja i veštine u promociji zdravlja i prevenciji bolesti, kao i izdavanju lekova i savetodavnom uslugom o pravilnoj primeni terapije, Apotekarska ustanova Pirot stremi održavanju liderske pozicije u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti.

Politika poslovanja

Rukovodstvo Apotekarske ustanove Pirot definiše Politiku poslovanja kao sredstvo za vođenje organizacije u cilju stalnih poboljšanja. Politika poslovanja se periodično preispituje od strane rukovodstva najmanje jednom u tri godine. Politika je usklađena sa misijom i vizijom, odgovara svrsi i kontekstu organizacije, podržavajući strateško usmerenje Apotekarske ustanove Pirot. Istovremeno, pruža okvir za postavljanje ciljeva i strategije razvoja Apotekarske ustanove Pirot. Politika poslovanja omogućava da se ciljevi razumeju, da se postavljaju u celoj organizaciji, uz obezbeđenje neophodnih resursa od strane rukovodstva. Politiku poslovanja poznaju i poštuju svi zaposleni stvarajući uspešne timove za dostizanje odgovarajućih ciljeva.

O nama

Osnovnu delatnost apoteke predstavlja farmaceutska zdravstvena delatnost koja obuhvata: promociju zdravlja, prevenciju bolesti, praćenje interakcija i neželjenih dejstava lekova, snabdevanje stanovništva lekovima, medicinskim sredstvima i drugim proizvodima značajnim za zdravlje ljudi i poboljšanje i održavanje kvaliteta života; pružanje usluga i davanje saveta i uputstva o pravilnoj upotrebi lekova i ostalih proizvoda i davanje saveta i uputstva o mogućim neželjenim efektima i interakcijama lekova.

Apotekarska ustanova Pirot sa svojim apotekama u svom sastavu, pokriva sve delove grada i opštine Pirot. Apoteka, kao osnovna jedinica u oblasti farmaceutske delatnosti, je deo primarne zdravstvene zaštite stanovništva i vrši snabdevanje građana lekovima koji se izdaju na recept, kao i medicinskim sredstvima, lekovima koji se prodaju bez recepta, biljnim i dijetetskim proizvodima, i ostalim proizvodima za unapređenje zdravlja. Magistralna izrada lekova predstavlja specifičnu uslugu koja zadovoljava individualne potrebe pacijenta, i kao važan segment rada obavlja se u većini naših apoteka.

Struktura zaposlenih

  • Diplomirani farmaceuti
  • Farmaceutski tehničari
  • Administracija

Pročitajte više o nama

Apotekarska ustanova Pirot obavlja primarnu zdravstvenu delatnost na području tri opštine: Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad.